RUWBOUW EN AFWERKING WONINGEN, APPARTEMENTSGEBOUWEN,

KANTOOR – EN UTILITEITSBOUW.

BOUWBEDRIJF DE KEERSMAECKER NV

Bouwbedrijf De Keersmaecker is een sterke en competitieve aannemer met 30 jaar ervaring. Bouwbedrijf De Keersmaecker legt de focus op complexe bouwwerken, zowel voor de openbare sector als voor professionele klanten.

Onze wil om als aannemer steeds kwalitatief werk af te leveren is ingeburgerd in onze bedrijfscultuur. De beste reclame voor ons zijn tevreden klanten en architecten, wij maken er dan ook een erezaak van om topresultaten te garanderen.Met een ervaren team van arbeiders, een doorgedreven digitalisatie en hoogopgeleide werfleiders, zijn we in staat bouwprojecten te realiseren waar andere aannemers voor passen.

We beheersen de nieuwste bouwmethodes om in een korte tijdsspanne en tegen een concurrentiële prijs de meest diverse projecten te voltooien. Ook voor ondergrondse werken met diverse beschoeiingstechnieken, schoringen, complexe bemalingen, willen we graag onze expertise inzetten en onze klanten optimaal adviseren.

Ons stokpaardje is het industrialiseren van gebouwen: het omvormen van een traditioneel gemetst of betonnen gebouw in een prefabriceerbare structuur, met alle voordelen vandien. Snellere bouwtijd, hogere kwaliteit,… Voor dergelijke projecten zetten we de traditionele plannen om in een BIM-model (Buiding information model oftewel een volledig 3D-ontwerp van het gebouw). Zo kunnen we op voorhand alle moeilijkheden opsporen en er zeker van zijn dat alles perfect zal passen tijdens de uitvoering van de werken.

Naast de ruwbouw kunnen we ook instaan voor de gehele of gedeeltelijke afwerking van het gebouw. Afhankelijk van de grootte en complexiteit kunnen we hiervoor eigen mensen inzetten of externen coördineren. Wij werken met een poule van gespecialiseerde onderaannemers waar we op kunnen betrouwen zowel qua kwaliteit als qua timing.

Verder hebben we eveneens ervaring met en kennis van energiezuinige gebouwen, luchtdicht bouwen, diverse isolatiematerialen,… Graag adviseren we u over de verschillende mogelijkheden om uw toekomstig energieverbruik zo laag mogelijk te krijgen, steeds met oog op een correcte verhouding prijs-opbrengst.

Tenslotte staan we voor een eerlijke, open en no-nonsense aanpak. Voor de start maken we steeds een uitgebreide analyse samen met de nodige uitvoeringsplannen op.  Zodoende kunnen we voor de start alle mogelijke wensen en pijnpunten bespreken en zo vroeg mogelijk in het bouwproces alle verrassingen en meerkosten uitsluiten.

Wenst u meer informatie of wil u vrijblijvend een offerte ontvangen voor uw nieuw bouwproject, aarzel niet om ons te contacteren, onze gegevens vindt u onderaan de site.

REALISATIES BOUWBEDRIJF DE KEERSMAECKER NV

Aannemer te Aalter

Aannemer te Aalter

Aannemer te Aalter

VACATURES

Gezien wij de intentie hebben om door te groeien naar een solide middelgroot bouwbedrijf zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers.   

Bouwbedrijf De Keersmeacker, gelegen te Aalter, is een gezond en succesvol aannemersbedrijf. Als groeiend bedrijf zijn we steeds op zoek naar nieuwe mensen om ons team te versterken.

Spontaan solliciteren?  Neem contact op via onderstaand contactformulier!

CONTACT

8 + 10 =

Locatie

Brug-Noord 22, 9880 Aalter, Belgium

Privacy

Privacyverklaring Bouwbedrijf De Keersmaecker

1 Waarom deze privacyverklaring?
Iedere persoon (hierna de “gebruiker” en “jij/je”) die onze website gebruikt, stelt bepaalde persoonlijke data ter beschikking. Deze persoonlijke data is informatie die Bouwbedrijf De Keersmaecker toestaat de gebruiker als natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. De gebruiker is identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en de gebruiker als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken enkel je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Door gebruik te maken van onze website verleent de gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen van persoonlijke gegevens zoals omschreven in dit document. Bouwbedrijf De Keersmaecker behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de gebruiker. We raden aan dit document regelmatig te raadplegen.

2 Wie verwerkt de persoonsgegevens?
2.1 Verwerkingsverantwoordelijke
Bouwbedrijf De Keersmaecker is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

2.2 Verwerker(s)
Bouwbedrijf De Keersmaecker is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers voor volgende doeleinden: (bijv. hosting, marketing, etc.). Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de databeheerder. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de databeheerder.

3 Op welke juridische basis worden mijn data verwerkt?
In overeenstemming met de Verordening en de Privacywet verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:  op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met jou, of de uitoefening van pré-contractuele stappen genomen op jouw aanvraag; of op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie; op basis van jouw toestemming tot het zenden van promotieaanbiedingen (direct marketing).

4 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Bouwbedrijf De Keersmaecker verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt. Een niet-exhaustieve lijst van persoonsgegevens die mogelijks kunnen worden verwerkt, kan je hier terugvinden: IP-adres / Voor-en/of achternaam / Adresgegevens / E-mailadres / Locatiegegevens / Beroep / 

5 Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens gebruikt?
Bouwbedrijf De Keersmaecker verzamelt persoonsgegevens om iedere gebruiker van onze website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de gebruiker intensiever gebruik maakt van het platform en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden: het beheren van de contractuele relatie waarin de gebruiker partij is; het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de gebruiker, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning; het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens; de detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen; marketingdoeleinden; 

Bij een bezoek aan de website van Bouwbedrijf De Keersmaecker worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website van Bouwbedrijf De Keersmaecker bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Bouwbedrijf De Keersmaecker en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Bouwbedrijf De Keersmaecker zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Bouwbedrijf De Keersmaecker. We kunnen je dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen. Bouwbedrijf De Keersmaecker heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

6 Wie ontvangt jouw persoonlijke data?
Je persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen Bouwbedrijf De Keersmaecker. Je persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons vooraf expliciete toestemming gaf.

Bouwbedrijf De Keersmaecker heeft alle juridische en technische voorzorgen genomen om toegang en gebruik van data zonder toestemming te vermijden.

7 Hoelang bewaren we je data?
Je gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te streven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien je geldig je recht tot verwijdering van de gegevens uitoefent.

8 Wat zijn je rechten?
8.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens
Je persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uitgelegd in punt 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2 Recht op inzage
Indien je je identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van je gegevens. Aldus heb je het recht de doeleinden van verwerking, de categorieën betreffende de gegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens.

8.3 Recht rectificatie van persoonsgegevens
Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4 Recht op het wissen van je persoonsgegevens
Je hebt tevens het recht om de verwijdering van je persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:  jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel; je herroept je toestemming tot verwerken van je gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van je gegevens; je hebt rechtmatig je oppositierecht uitgeoefend; je gegevens zijn onrechtmatig verwerkt; je gegevens dienen verwijderd te worden door een wettelijke verplichting.
Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde data tijdelijk blijven opgeslagen.

8.5 Recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens
In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Bouwbedrijf De Keersmaecker om vast te stellen dat je geldig je recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6 Bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens
Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van je persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. Bouwbedrijf De Keersmaecker zal ophouden je persoonlijke gegevens te verwerken tenzij het kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken die je recht om je te verzetten overheersen.

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om de aan Bouwbedrijf De Keersmaecker verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 Recht op het intrekken van je toestemming
Je hebt het recht om te allen tijde je toestemming in te trekken, bijvoorbeeld voor direct marketingdoeleinden.

9 Hoe kan je je rechten uitoefenen?
Indien je je rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit bij aangetekende brief aan Bouwbedrijf De Keersmaecker, Brug-Noord 2a, 9880 Aalter. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beantwoorden, niet later dan 30 dagen na het ontvangen van jouw verzoek.

10 Mogelijkheid tot het indienen van een klacht
Indien je niet tevreden bent met de verwerking van je persoonsgegevens door Bouwbedrijf De Keersmaecker, heb je het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.privacycommission.be/).